Nguyễn Kim Linh

Picture of Nguyễn Kim Linh
Country:Viet Nam
City/town:HN
Số điện thoại di động:0988508705
Tên cơ quan hoặc nơi đang làm việc/học tập : E & E JSC
Courses:Let's go - Starter, Let's go - Begin, Tiếng anh lớp 1, Tiếng anh lớp 2, Tiếng anh lớp 3, Tiếng anh lớp 4, Tiếng anh lớp 5, Tiếng anh lớp 6, Tiếng anh lớp 7, Tiếng anh lớp 8, Tiếng anh lớp 9, Tiếng anh lớp 10, Tiếng anh lớp 11, Tiếng anh lớp 12, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B2 - HVTC (TỔNG CỤC THUẾ), CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B1 - KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B2 - KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU, Lớp Tiếng Anh Nghe - Nói, ĐỀ ÁN 2020, Nhóm 1 - KTT10, ...
First access:Monday, 8 August 2011, 11:04 AM  (8 years 17 days)
Last access:Thursday, 15 May 2014, 04:34 PM  (5 years 100 days)