:

['proufail] (n ) hồ sơ, lý lịch trích ngang

» Glossary - Unit 7