:
/Ioud/ (v) nạp vào, chất vào MP3 audio(MP3 audio)

» Glossary - Unit 2