:

[brauz] (v) xem lướt thông tin

» Glossary - Unit 7