:

[ə'kaunt] ( n) tài khoản ngân hàng

» Glossary - Unit 5