Let's go - E&E là chương trình dạy tiếng anh liên thông cho các đối tượng trẻ em từ tuổi mẫu giáo đến các bậc học phổ thông.